Регулатива

Важни правни информации
Користење на меѓународната веб-страница на CaSys
Целата содржина на оваа меѓународна веб-локација на CaSys е предмет на авторски права со сите права задржани. Може да преземете или испечатите печатена копија од поединечни страници и/или делови од меѓународната веб-локација на CaSys, под услов да не отстраните какви било известувања за авторски права или други сопственички права. Секое преземање или на друг начин копирање од меѓународната веб-локација на CaSys нема да ви го пренесе правото на кој било софтвер или материјал. Не смеете да ја репродуцирате (целосно или делумно), да пренесувате (со електронски средства или на друг начин), да менувате, поврзувате или да ја користите за каква било јавна или комерцијална цел Меѓународната веб-локација на CaSys без претходна писмена дозвола од CaSys International.

Нема понуда
Ништо на меѓународната веб-страница на CaSys не треба да се толкува како барање или понуда.

Нема потпирање
Информациите и мислењата содржани на веб-страницата се обезбедени од CaSys International само за лична употреба и информативни цели и се предмет на промена без претходна најава.

Без гаранција
Информациите и мислењата содржани на меѓународната веб-страница на CaSys се обезбедени без каква било гаранција, изрична или имплицитна.

Ограничувања на одговорност
Во никој случај, вклучително (без ограничување) невнимание, CaSys International нема да биде одговорен за каква било загуба или штета од каков било вид, вклучително (без ограничување) какви било директни, посебни индиректни или последователни штети, дури и ако е изрично информирано за можноста за такви штети. кои произлегуваат од или во врска со пристапот, користењето, извршувањето, прелистувањето или поврзувањето со други сајтови од меѓународната веб-страница на CaSys.

Поврзани веб-страници
Кога пристапувате до одредени врски на меѓународната веб-страница на CaSys, може да ја напуштите меѓународната веб-локација на CaSys. CaSys International нема прегледано ниту една од веб-локациите поврзани со меѓународната веб-страница на CaSys и не прифаќа или прифаќа никаква одговорност за содржината на таквите веб-локации ниту за производите, услугите или другите ставки понудени преку таквите веб-локации.

Локални законски ограничувања
Меѓународната веб-страница на CaSys не е насочена кон ниту едно лице во која било јурисдикција каде што (поради националноста, живеалиштето или на друг начин на тоа лице) објавувањето или достапноста на Меѓународната веб-локација на CaSys е забрането. Лицата во однос на кои важат таквите забрани не смеат да пристапуваат до меѓународната веб-страница на CaSys.