Лидија Вучидолова Богоевска

Родена во Скопје во 1971 година, дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде подоцна ги завршила магистерските студии на Економскиот институт – претприемништво на мали и средни претпријатија.

Нејзиното работно искуство започна во 1998 година во воздушниот сообраќај со добиениот Amadeus Certificate (IATA) – Global World Air Ticket System до јануари 2002 година.

Во април 2002 година, таа се приклучи на тимот на CaSys во Одделот за правни работи, а потоа и во Одделот за маркетинг. Во 2007 година е назначена за внатрешен ревизор на деловните процеси од логички и физички аспект и заштита на личните податоци. Нејзините главни задачи вклучуваат развој/следење на најновите безбедносни стандарди при работењето, обука за безбедност на свеста на вработените за тоа како да комуницираат и обука поврзана со правилата и процедурите на стандардите PCI DSS / PIN PCI / PCI Card perso / ISO 27000-1 / ISO 20000 и заштита на лични податоци. Таа е панелист и учесник во твининг проекти и презентации поврзани со безбедноста на податоците и истражување во областа на злоупотреба на финансиски податоци преку дигитални канали. Соработува и со финансиски институции во областа на развој на нови технологии и начин на презентирање до крајните корисници.

Од октомври 2019 година, Лидија е член на Управниот одбор и ја извршува функцијата извршен директор во областа на усогласеноста на компанијата со меѓународните стандарди, следењето на ризикот и квалитетот на услугите преку правни односи со клиентите и акти на компанијата.