Дамјан Андоновски

Роден во Скопје, 1978 година, дипломирал на Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, насока електроника и телекомуникации. Работното искуство го започнува хонорарно во Комерцијална банка АД Скопје, во рамките на миграцијата на ЛПП, во 2001 година, по што во 2003 година работи во Ultra Computing како тестер/развивач на софтвер за банкарски апликации.

Во октомври 2004 година се приклучи на тимот на CaSys во ИТ секторот, во одделот за управување со картички систем (CMS). Во септември 2006 година го презема раководството на тој оддел. Тој постигна значајни цели за компанијата преку миграции на нови хардверски и софтверски платформи, водејќи ги сите проекти за банките поврзани со имплементација на производи со картички чипови, како и активности за следење на промените во клириншките пораки со Mastercard и Visa.

Од 2015 година, тој паралелно го води CaSys Duty Center. Од октомври 2019 година е член на Управниот одбор и ја врши функцијата извршен директор. Главни области на одговорност остануваат картичките, ИТ операциите, како и преземањето на системот за откривање и следење на сомнителни трансакции, безбедноста на системот и производството на картички.