back

Прифаќање на картички

Од аспект на прифаќање на картички (acquiring) CaSys International нуди:

управување и одржување на АТМ/ПОС мрежата;

поврзување со меґународните мрежи (MasterCard и Visa);

процесирање на трансакции што резултира со креирање фајлови за клиринг со кои банките ги ажурираат сметките на трговците;

payment portal за потребите на e-commerce за коj се поседува лиценца од MasterCard, со што се овозможува плаќање, односно купување преку интернет со платежни картички.

Сервиси