back

Правна напомена

Користење на веб-сајтот на CaSys International

Целата содржина на веб-сајтот на CaSys International е предмет на авторско право со сите задржани права. Вие може да сочувате или да отпечатите одделни страници и/или делови од веб-сајтот на CaSys International во случај да не ги бришете забелешките за авторско или друго право поврзано со сопственост. Дополнување или копирање на друг начин на вебсајтот CaSys International не Ви дава никакво право на сопственост, без разлика дали се работи за софтвер или за друг материјал, не можете да го копирате (целосно или во делови), да го емитувате (по електронски или друг пат), да вршите промени, да поврзувате, да го користите за каква било јавна или трговска цел, веб-сајтот на CaSys International, без претходно наше одобрение.

Без обврзаност

Информациите мислењата содржани во веб-сајтот се објавуваат од страна на CaSys International само за лична употреба и за информирање и подлежат на промени без претходна најава.

Без гаранции

Информацијата и мислењата содржани во веб-сајтот на CaSys International се дадени без гаранции од каков и да е вид, како експлицитно изречени така и информации коишто се подразбираат.

Ограничувања на одговорност

При никакви околности, вклучувајќи (без ограничувања) небрежност, CaSys International не сноси одговорност за какви било загуби или повреди, вклучително и (без ограничувања) секакви директни или индиректни или задоцнети повреди.

Поврзани вебсајтови

Во случај да добиете пристап до други сајтови преку веб-сајтот на CaSys International, може да се случи да излезете од веб-сајтот на CaSys International. CaSys International нема направено ревизија на кој и да било сајт, поврзан со веб-сајтот на CaSys International и не потврдува и не прима никаква одговорност за содржината на таквиот веб-сајт, како и за продуктите, услугите или друго - понудено преку таквиот веб-сајт.

Локални законски ограничувања

Вебсајтот на CaSys International, не е насочен кон никое лице под чија и да е јурисдикција, за кого пристапот до веб-сајтот на CaSys International е забранет. Лицата кои имаат соодветни забрани, не треба да имаат пристап до веб-сајтот на CaSys International.