back

Партнери

Целокупната поставеност на системот CaSys International во смисла на негово егзистирање, функционирање и овозможување на безготовинско плаќање со платежни картички е базирана врз основа на заедничко работење со сите свои партнери (компании, банки и процесори).

Согласно својата позиција на организатор CaSys International има за цел да создаде сигурна, високософистицирана широко разгранета и меґународно компатибилна мрежа за прифаќање на сите типови на домашни и интернационални платежни картички.

Партнери