back

Менаџмент

Управен одбор:

Биљана Доновска-Гечева – Претседател на Управен одбор

Зоран Јанковиќ – Член на Управен одбор

Филомена Пљаковска-Аспровска – Член на Управен одбор

Менаџерски тим:

Лидија Вучидолова-Богоевска – Директор на Оддел за внатрешна контрола

Јадранка Иванова – Директор на Сектор за правни работи и човечки ресурси

Татјана Соколова Николиќ – Директор на Сектор за сметководство и финансии

Дамјан Андоновски – Директор на Сектор за CMS

За нас