back

Издавање на картички

Видови на продукти на картички:

дебитни картички (за физички и правни лица);

кредитни (charge и revolving) картички (за физички и правни лица);

приватни картички издадени од нефинансиски организации.

Управувањето со картички вклучува:

автоматски внес на апликациите од имателите на картички;

промена на параметрите на картичките (име, адреса, лимити и др.);

реиздавање на картичките при нивно губење, крадење или оштетување;

дефинирање на разни задолженија и провизии како: за трансакции (на АТМ-ии и ПОС-ови), за картички (провизија за издавање, реиздавање, блокирање), за водење на сметка (на пр. годишна члeнарина);

каматни стапки кај кредитни картички;

затезна камата кај задоцнета уплата кај кредитни картички.

Од аспект на извршените авторизации и трансакции CaSys International нуди:

On-line/Off-line авторизација;

процесирање трансакции што резултира со креирање фајлови за клиринг со кои банките ги ажурираат сметките на имателите на картичките;

разрешување спорни трансакции (chargeback процедура).

Сервиси