back

Информации

Тргнувајќи од заложбата за интеграција во европските и светските економски асоцијации чие функционирање се заснова на принципите на слободен, одговорен и конкурентен пазар, воведувањето и успешното функционирање на CaSys International на територијата на Република Македонија треба да претставува прв и сигурен чекор кон успешната реализација на безготовинското плаќање.

CaSys International како компанија сегогаш ќе се стреми кон транспарентност и навремено информирање на своите клиенти за сите настани и нови сервиси.

Информации