back

Дежурен центар

Опфаќа 24-часовен режим за давање помош - информации на иматели на картички, трговци и oвластени лица од Банката.

Информациите се даваат телефонски, на македонски и на англиски јазик.

Информациите се однесуваат за:

оперативни постапки со ПОС-терминал - дава информации на трговци;

локација на АТМ-и;

оперативни постапки со АТМ-и;

постапка во случај на заборавен ПИН;

мониторинг на MasterCard/Visa-конекција;

блокади и деблокади на картички по барање на клиенти или овластени лица од банка;

овозможена услуга за говорна авторизација од трговци кои немаат ПОС-уреди;

рекламации за проблеми на клиенти за што се известува банката.

Сервиси